logo
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انواع روش نشت یابی کولر خودرو

.

انواع روش نشت یابی کولر ماشین

نشت یابی کولر خودرو
نشت یابی کولر خودرو

 ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻮدرو ﻧﺸﺘﯽ ﻣﺒﺮد ﻫﺴﺖ . ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ روش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ انواع نشت یابی  ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .

کف و صابون
کف و صابون

کف و صابون

اوﻟﯿﻦ روش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ  ﺻﺎﺑﻮن اﺳﺖ . ﻣﻘﺪاری آب و رﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ را ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ در اﺗﺼﺎﻻت و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ. آب ﺑﺎرﯾﮑﺎ و ﮐﻒ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺸﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ . اﯾﻦ روش روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ  ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  اﯾﻦ ﮐﻪ آب ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ  ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎی .رﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ . اﯾﻦ ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎ را  ﺑﺎ ﮐﻒ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻃﻮل بکشد . این موارد را ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .

روغن کولر خودرو
روغن کولر خودرو

روغن کولر خودرو

دوﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﺸﺘﯽ روﻏﻦ ﮐﻮﻟﺮ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ رواﻧﮑﺎری ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺮد ﻣﺎ را آب ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ . روغن نقش مهمی در آبندی و به تعویق افتادن نشتی دارد .

 

سرنگ فلورسنت
سرنگ فلورسنت

آزمایش کنید !

انواع روش نشت یابی کولر اتومبیل

اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮزن ﺳﺮﻧﮓ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ در ﺳﺮﻧﮓ ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ ﺳﻮزن را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ . ﺳﭙﺲ ﺳﺮﻧﮓ روﻏﻦ را ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دﻫﯿﻢ . ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮدن روﻏﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ روﻏﻦ  از ﺳﺮﻧﮓ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻧﺸﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﯾﺎ آب ﺑﻨﺪی ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .

 روﻏﻨﯽ کاملا مشخص میکند که ﻧﺸﺘﯽ از ﮐﺠﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده  روغن در ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻮدرو ﻣﺎ وﺟﻮد دارد . اﮔﺮ ﻧﺸﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺑﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﺎ ﻧﺸﺖ دارد ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ روی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻮدرو از آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺘﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ . و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ محل نشتی روغن گرفته و درصورتی که زمان زیادی گذشته باشد خاک میگیرد .

دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺖ ﯾﺎب کولر
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺖ ﯾﺎب کولر

دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺖ ﯾﺎب

بخش سوم معرفی ه نشت یاب هست کار کرد دستگاه خیلی ساده هست دستگاه را روشن میکند . درجه حساسیت را تنظیم دستگاه را نزدیک مبرد میکند اگر نشت داشته باشد بوق ممتد میزند . اما حقیقت را بگم برای خودرو کاربرد انچنانی ندارد !

نشت یابی با مواد خاص

ﺧﻮب ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺘﯽ  در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ . ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ رﯾﺰ در ﺧﻮدرو ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺼﺎﻓﺎ ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ رﯾﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ آن ﻧﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ . ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ . در اﯾﻦ ﻣﻮرد ً ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻧﺸﺘﯽ ﺧﻮدرو را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ.  ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻧﺸﺖ ﮔﯿﺮی ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺸﺖ ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺸﺖ ﮔﯿﺮ داﺧﻞ ﻣﺒﺮد ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨد .

اورینگ ها
اورینگ ها

اورینگ ها

ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ اورﯾﻨﮓ و ﻧﻤﺪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ . و در ﺗﻤﺎم اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺎ  وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت و اورﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮐﻪ ﺣﺠﻢ اوﻟﯿﻦ ﻫﺎ و ﻧﻤﺪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و  ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻮدرو  را آب ﺑﻨﺪی  ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در آب ﺑﻨﺪی ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻮدرو را دارد و ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﯿﻢ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺘﯽ رﯾﺰ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ . اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ و ﺑﺴﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺸﺘﯽ اﺳﺖ . اﻣﺎ اﯾﻦ را ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﺻﻼ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﺸﺖ ﮔﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺖ ﯾﺎب ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ اﯾﻦ دو ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

جوهر فلوروسنت در رنگ های مختلف
جوهر فلوروسنت در رنگ های مختلف

ﻣﻮاد ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ

 ﻣﻮاد ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد را داﺧﻞ ﮐﻮﻟﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ . ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻢ ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﺮدارﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﻌﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺰﻧﯿﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . آﻧﭽﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ درﺧﺸﯿﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد را ﺑﺮای ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻮدرو اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺎز ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﺸﻮد . ﮔﺎز رﻧﮕﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﻗﻮه روی ﻧﺸﺘﯽ ﺑﺘﺎﺑﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺸﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ ﺳﺒﺰ ﻓﺴﻔﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ از ﮐﺠﺎ ﻧﺸﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﯾﮏ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ . ﺟﻮﻫﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺸﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ دو ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . 

 

instagram

برای دیدن مطالب بیشتر می توانید در صفحه اینستاگرام ما عضو شوید

کارت ویزیت جهت ارتباط با ما 
برای مسیر یابی روی کارت ویزیت کلیک کنید
2 2 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
13 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
اسماعیل رجبی
اسماعیل رجبی
3 سال قبل

مطالب عالی بود.منم مشکل هر ساله کولر دارم.ساکن پاکدشت هستم.ماشینم پراید هستش.اگه بتونم باید به عنوان آخرین راه بیام خدمت شما

مرتضی
مرتضی
2 سال قبل

مطالب عالی

علی فرامرزی
علی فرامرزی
2 سال قبل

قبلا پیش شما نشت یابی کرده بودم بعد از 2 سال هنوز به مشکلی بر نخوردم واقعا تشکر از خدمات شما

محمود
محمود
2 سال قبل

پرس شیلنگ سانتافه هم انجام میدین ؟

احسان
احسان
2 سال قبل

من چند بار رفتم سرش خیلی شلوغه باید از 4 روز قبل وقت بگیری شما که انقدر کار داری کارمنداتو بیشتر کن برسی جواب مردم رو بدی

حسین
حسین
2 سال قبل

یکی از بهترین کولر سازان تهران دمت گرم

فرشاد
فرشاد
2 سال قبل

خوب بود مشکلم حل شد

مینا
مینا
2 سال قبل

کارشون خوب هست ده جا بردم خسته شدم دیگه ؟

مهدیان
مهدیان
2 سال قبل

ماشین 206 داشتم بردم تمام لوله ها رو تست کردن فعلا که همه چی خوبه باید ببینم گاز موندگار هست یا نه

امیر
امیر
1 سال قبل

سلام وقت بخیر. یه ۴۰۵ ۲۰۰۰ دارم چند سری هست که کولرش رو سرویس کامل میکنم ولی بازم بعد از ۱۰ الی ۱۵ روز بادش گرم میشه .
درایر تعویض شده
اورینگها عوض شده
چندین بار تست نشتی انجام شده و هیچ نشتی نداشته
ممنون میشم یه راهنمایی کنید مشکل از چی میتونه باشه

کلافه
کلافه
1 سال قبل

یه ۲۰۶ دارم نه ضربه خورده نه تصادف داشته.پیش همه باطری سازو تعمیر کارهای کولر بردم هیچکدومشون سر در نیاوردند.خیلی واسم کار کرده یه ماه بوده.

13
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

ورود کاربری

ثبت نام